Skip to main content
  • Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser

1. Produktinformation

1.1. Køber er ansvarlig for om produktets tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov.

1.2. Sælger yder ikke professionel rådgivning m.h.t. materialevalg, og kan derfor ikke drages til ansvar.

2. Tilbud

2.1. Alle tilbud der ikke angiver en særlig acceptfrist, er kun gældende mod omgående accept.

2.2. Alle priser er eksklusive moms.

3. Ordrer

3.1. Alle ordrer leveret fra sælgers lager i DK noteres uden fremsendelse af skriftlig ordrebekræftelse, til den på leveringstidspunktet gældende dagspris.

4. Leveringstider

4.1. Alle leveringstider er at betragte som vejledende og omtrentlige.

5. Levering

5.1 Alle lagerleverancer leveres ab lager Roskilde hvor intet andet er aftalt.

6. Kvantum

6.1. Alle lagerleverancer baseret på vægt forbeholder sælger sig at over- eller underlevere med en margin på 10 % af det aftalte kvantum.

7. Reklamationer

7.1. Det påhviler køber at undersøge varen ved modtagelsen.

7.2. Synlig skade eller mangel skal anføres i fragtbrev ved modtagelsen. Erstatningskrav uden anmærkning i fragtbrevet kan ikke gøres gældende.

7.3. Reklamationer m.h.t. ikke umiddelbart synlig skade eller mangel skal ske inden 12 uger efter fakturadato.

7.4. Alle reklamationer skal ske skriftligt.

7.5. Reklamationer berettiger ikke køber at tilbageholde betaling af leverede varer.

8. Betaling

8.1. 30 dage netto kontant, medmindre andet er aftalt.

8.2. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger.

8.3. Ved overskridelse af betalingsfristen er køber forpligtet til at forrente det forfaldne beløb overfor sælger med en rentesats på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

9. Ansvar

9.1 Sælger er ikke ansvarlig for drifttab, tidstab, tab af avance eller andet indirekte tab.

9.2 Udefra kommende omstændigheder, som parterne ikke er herre over, medfører ansvarsfrihed for sælger, når de indtræder efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Sælger er på tilsvarende vis ikke ansvarlig for mangler ved, eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes sådanne omstændigheder. Det påhviler sælger, uden ugrundet ophold, at underrette køber, såfremt der indtræder sådanne omstændigheder.

10. Emballage

10.1. Eventuel emballage betales særskilt af køber.

11. Tvistigheder

11.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, afgøres i mangel af mindelig løsning ved Københavns Byret efter dansk ret.

Særlige betingelser for leverancer leveret direkte fra værk/værkslager:

1. Sælgers forpligtelser

1.1 Sælgers forpligtelser overfor køber er begrænset til de rettigheder, sælger opnår hos sin leverandør (leveringsværket). Alle ordrer på leverancer leveret direkte fra værk modtages med forbehold for værkets accept og på basis af værkets almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

2. Pris

2.1 Alle tilbud afgives med forbehold for ændring i råvarepriser, energipriser og valutakurser.

2.2. Fakturering sker på værkets fakturadato.

3. Levering

3.1 Alle leverancer gennemføres i henhold til leveringsbetingelser angivet på sælgers skriftlige ordrebekræftelse

3.2 Alle leveringstider skal betragtes som vejledende og omtrentlige.

3.3 Sælger er forpligtet til at underrette køber ved væsentlig overskridelse af aftalt leveringstid.

3.4. Annullering som følge af forsinket levering kan kun ske med værkets accept.

3.5. Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning eller afslag i købesummen.

4. Kredit

4.1 Som udgangspunkt kreditforsikrer sælger alle leverancer med en værdi på mere end kr. 5.000,00.

Såfremt kreditforsikringsselskabet nedvurderer køber og såfremt nedvurderingen sker efter, at en ordre er bekræftet men inden levering har fundet sted, er sælger berettiget til at kræve, at køber stiller bankgaranti for ordren. Såfremt bankgarantien ikke er stillet senest 5 hverdage efter, at kravet er fremsat, er sælger berettiget til at annullere ordren uden at køber kan gøre noget krav gældende mod sælger.

Image Overlay
Image Overlay